Regulamin konkursu Asianship www.studiawchinach.pl 

Postanowienia ogólne

1.  Organizatorem konkursu jest Asianship sp. z o.o.,  ul. Jagienki 32 92-439, Łódź, NIP: 7252294128

2.  Fundatorem nagrody jest Ogranizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.studiawchinach.pl/konkurs/

Warunki uczestnictwa

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage “Studia w Chinach”.

6. Konkurs trwa od 20.01.2021 do 10.03.2021 do godziny: 23:59

7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 15.03.2021 za pośrednictwem FanPage “Studia w Chinach”.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

9. Zadanie konkursowe polega: udostępnieniu za pośrednictwem platform społecznościowych, emaila lub innych form przekazu elektronicznego adresu URL wygenerowanego przy rejestracji w konkursie. W przypadku dołączenie do konkursu kolejnego użytkownika poprzez wygenerowany przez polecającego link, polecający otrzymuje dodatkowy punkt w konkursie. Suma punktów otrzymanych przez uczestnika sumuje się.

10. W konkursie zostanie wybranych 5 (słownie: pięciu) zwycięzców.

11. System konkursowy (którego dostawcą jest Viral Loops z siedzibą 21 Aylmer Parade Aylmer Road w Londynie) wyłoni listę rankingową 5 (słownie: pięciu) osób, które zgromadziły największą ilość punktów według zasad przyznawanych w pkt. 9 niniejszego regulaminu. Zwycięzcą konkursu zostanie pierwszych 5 osób które zgromadziły największą ilość punktów konkursowych. 

12. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub na adres e-mail wskazany przy rejestracji.

13. Nagrody będą przyznawane według listy rankingowej, przy czym jedna nagroda może zostać przyznana tylko jeden raz. 

Nagroda

1. Nagrodami w konkursie są: Smartwatch Apple Watch SE 40mm lub Smartwatch Huawei Watch GT 2 PRO (do wyboru dla zwycięzcy konkursu); Indywidualny kurs językowy online organizowany przez Beijing Language and Culture University; Bon zniżkowy na usługi edukacyjne Asianship sp. z o.o. wysokości 3000zł; Wybrana książka do nauki języka chińskiego z serii “Booyah Chinese”; Inteligentna opaska Xiaomi Mi Band 5

12. Nagroda zostanie przesłana pocztą lub wiadomością email.

13. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 15.03.2022 Po tym terminie nagroda traci ważność.

14. Organizator ma prawo podać dane (Imię) Zwycięzcy na Fanpage.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

16.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

17. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, lub rejestrowanie użytkowników na własną rękę, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. Przed wykluczeniem użytkownika Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem celem wyjaśnienia okoliczności.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.